Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) ban hành Tiêu chuẩn ISO 50001: 2011 – Hệ thống quản lý năng lượng, các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, tháng 6/2011. Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng một cách riêng biệt hoặc lồng ghép với các tiêu chuẩn quản lý khác.

Xem chi tiết tại đây.